Dane kontaktowe

„Świeszkowski & Jóźwiak Adwokat 

i Radca prawny” Spółka partnerska

 

Kancelaria   Radcy   Prawnego   Anny Prokop

 

ul. Sterlinga 17/8

90-217 Łódź

tel. 42 678 89 66

 

Filia w Łowiczu

ul. Nowa 8 lok. A

99-400 Łowicz

tel. 46 837 37 14

 

e-mail: kancelaria@mecenas.eu

Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN
świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną
 
§1

1. Usługi pomocy prawnej drogą elektroniczną, dalej zwane „poradami on-line” świadczone są przez „Świeszkowski & Jóźwiak Adwokat i Radca prawny” Spółkę partnerską z siedzibą w Łodzi, ul. Sterlinga 17 lok. 8, 90-217 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000186921, NIP 725-187-31-66; REGON 473218149; dalej zwaną Usługodawcą.
2. Porady on-line świadczone są za pośrednictwem serwisu internetowego mecenas.eu stanowiącego własność Usługodawcy, dalej zwanego Serwisem oraz pocztą elektroniczną.


 
§2

1. Regulamin określa warunki świadczenia porad on-line przez Usługodawcę na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej Klientami; warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie porady on-line, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia porady on-line, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.


 
§3

1. Klient w celu uzyskania porady on-line przedstawia za pośrednictwem formularza zamieszczonego w Serwisie lub pocztą elektroniczną na adres w nim wskazany, zapytanie wskazujące w sposób precyzyjny i wyczerpujący stan faktyczny zagadnienia oraz podając swoje dane niezbędne do dalszego kontaktu z Usługodawcą.
2. Usługodawca najpóźniej do 24 godzin po złożeniu przez Klienta zapytania udziela pocztą elektroniczną odpowiedzi, czy zagadnienie leży w zakresie świadczonych przezeń usług, przedstawia wynagrodzenie za wykonanie porady on-line wraz ze sposobem i terminem jego płatności oraz zadaje pytania odnośnie przedstawionego zagadnienia i wzywa do uzupełnienia niezbędnych danych.
3. Termin, o którym mowa w punkcie poprzedzającym stosuje się do zapytań złożonych w dni od poniedziałku od godziny 8:00 do piątku do godziny 18:00. W przypadku złożenia zapytania w innym czasie bieg terminu rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego od godziny 8:00.
4. Klient niezwłocznie po otrzymaniu ww. odpowiedzi Usługodawcy zawiera umowę zamawiając poradę on-line i akceptując warunki wskazane w punkcie poprzedzającym  lub odstępuje od zawarcia umowy.
5. Porada on-line udzielana jest w formie załącznika do poczty elektronicznej skierowanej na adres wskazany przez Klienta w terminie 24 godzin od zaksięgowania opłaty dokonanej przez Klienta. Punkt 3 do obliczenia terminu stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Klienta lub obowiązku wystawienia faktury VAT niezwłocznie po wykonaniu porady on-line Usługodawca prześle Klientowi na adres przez niego wskazany pocztą poradę on-line w postaci pisemnej podpisanej przez osobę działającą w imieniu Usługodawcy wraz z fakturą VAT za wykonaną poradę on-line. Klient upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


§4

1. Klient zobowiązany jest do:
a. udzielenia odpowiedzi na pytania odnośnie przedstawionego zagadnienia zadane przez Usługodawcę,
b. podania danych niezbędnych do kontaktu z Usługodawcą, w tym co najmniej adresu poczty elektronicznej, na który porada on-line zostanie skierowana oraz adresu, o którym mowa w §3 pkt 4 Regulaminu,
c. wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w przypadku zgłoszenia takiego żądania lub istnienia obowiązku jej wystawienia,
d. potwierdzenia faktu otrzymania porady on-line i wystawienia opinii na temat jej wykonania przez Usługodawcę,
e. wykorzystania uzyskanej porady on-line tylko na użytek własny.
2. W przypadku niewypełnienia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu wykonanie porady on-line zostaje wstrzymane do czasu usunięcia przeszkody przez Klienta, o czym Usługodawca niezwłocznie Klienta zawiadamia.
3. Poza przypadkami określonymi w punktach poprzedzającym zmiana terminu wykonania usługi może nastąpić tylko w przypadku spraw szczególnie zawiłych, wymagających ponadprzeciętnego nakładu pracy i dodatkowych wyjaśnień.
O zmianie terminu wykonania usługi Usługodawca niezwłocznie informuje Klienta.


§5

1. Umowa wygasa z chwilą wykonania porady on-line przez Usługodawcę i zapłaty wynagrodzenia przez Klienta.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w wypadku:
a. braku wniesienia opłaty przez Klienta przed upływem terminu płatności wskazanego przez Usługodawcę,
b. braku usunięcia przeszkód,  o których mowa w §4 pkt. 1 Regulaminu w  terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez Usługodawcę o wstrzymaniu wykonania porady on-line.
3. Klient może rozwiązać umowę niezwłocznie informując o tym Usługodawcę.
4. W związku z rozwiązaniem umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów niezbędnych do wykonania porady on-line poniesionych przez Usługodawcę od daty zawarcia umowy do jej rozwiązania przez Klienta.
5. W przypadku rozwiązania umowy po wniesieniu opłaty przez Klienta Usługodawca dokonuje w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy zwrotu otrzymanego wynagrodzenia z potrąceniem kosztów, o których mowa w punkcie poprzedzającym.


§6

1. Dane Klienta przekazane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do realizacji porady on-line i ewidencyjnych oraz marketingowych celów Usługodawcy.
2. Usługodawca może wykorzystywać w prowadzeniu działalności gospodarczej wystawioną przez Klienta po wykonaniu usługi opinię, za jego zgodą.


§7

1. W przypadku zastrzeżeń do wykonania porady on-line Klient zgłasza w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w §1 pkt. 1 Regulaminu reklamację w terminie 7 dni od dnia, w którym została lub miała zostać wykonana.
2. Usługodawca rozstrzyga reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, informując o wyniku postępowania Klienta i wskazując uzasadnienie rozstrzygnięcia.
3. Uwzględniając reklamację Usługodawca dokonuje w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania zwrotu otrzymanego wynagrodzenia.